Canvis relatius als Precursors

Arlab XXI us informa:

Per a complir amb la normativa establerta en la Llei 25/2022, d'1 de desembre, sobre precursors d'explosius, se'ls sol·licita que completin una declaració annexa en cada comanda. Aquesta mesura s'adopta en virtut de l'article 9 d'aquesta llei, que exigeix una major regulació en l'adquisició i utilització de precursors d'explosius per a garantir la seguretat pública.

La declaració annexa és un document important que ha de ser completat de manera exhaustiva i precisa en tots els seus camps, sense excepció i en majúscula. Els camps a completar inclouen informació sobre el sol·licitant, el producte adquirit, la seva quantitat i la finalitat del seu ús, entre altres dades rellevants. Addicionalment els sol·licitem el seu IAE, perquè quedi registrada en la fitxa de client.

En cas de distribuïdors serà objecte de venda o lliurament a un altre client únicament si aquest client efectua una declaració d'ús similar. O en cas de vendes a particulars comprovar tinguin llicència.

Amb l'objectiu d'ajudar en l'elaboració del document requerit, proporcionem un enllaç per a descarregar una plantilla en format Word llesta per a ser emplenada. A més, posem a la vostra disposició una taula amb informació detallada sobre tots els precursors que oferim a la venda. D'aquesta manera, pretenem fer més senzill i eficient el procés de sol·licitud dels precursors d'explosius, complint amb les obligacions legals corresponents i garantint una gestió transparent i segura d'aquests.

Enllaç de descàrrega de la plantilla

Taula de precursors

ReferènciaNom del producteCASConcentració
PQ131058.1Ácido Sulfúrico 96% (Reag. Ph. Eur.)7664-93-995-97%
PQ181059.1Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ181059.10Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ181059.2Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ181061.1Ácido Sulfúrico 0,5 mol/l (1N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ182011.1Ácido Sulfúrico 0,1 mol/l (0,2N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ182105.1Ácido Sulfúrico 0,1 mol/l (0,2N)7664-93-9≥0,3-<5%
PQ985.088RMNitrógeno Total TNb 220. Rango: 5 – 220 mg/l N. NANOCOLOR® test en tubos7664-93-951 – <65 %
PQ985.029DQO 1500. Rango: 100 – 1500 mg/l O2. NANOCOLOR® test en tubos7664-93-980 – <100 %
PQ_985.066Nitrato 250. Rango: 4 – 60 mg/L NO3-N; 20 – 250 mg/L NO3-. NANOCOLOR® test en tubos7664-93-925 – <40 %
PQ985.073RMNitrato 250. Rango: 4 – 60 mg/L NO3-N; 20 – 250 mg/L NO3-. NANOCOLOR® test en tubos7664-93-91 – <5 %
PQ985.026DQO 160. Rango: 15 – 160 mg/l O2. NANOCOLOR® test en tubos7664-93-980 – <100 %
PQ141076.1Hidrógeno Peróxido 30%7722-84-1>15-<35%
PQ141076.5Hidrógeno Peróxido 30%7722-84-1>15-<35%
PQ131077.1Hidrógeno Peróxido 33%7722-84-1>15-<35%
MER20429.291Ácido nítrico 65%7697-37-265 – 70%
MER_1.00443.1Ácido nítrico 65%, EMPLURA®, Supelco®7697-37-2>= 65 – < 70%
MER114555Kits Spectroquant®, Test en cubetas DQO, Supelco®7664-93-980 – <100 %
MER7050928Kit DQO 500 – 10000 ppm.7664-93-986 – 96%
MER114541Kit DQO 15 – 300 ppm.7664-93-965 – 87%
MER114895Kit DQO 15 – 300 ppm.7664-93-965 – 87%
CE410301000Ácido sulfúrico 96% RPE – Para análisis – ISO7664-93-995-97%
CE410547000Ácido sulfúrico 1 mol/l (2N) RPE – Para analisis7664-93-9≥10-<15%
CE410548000Ácido sulfúrico 1 mol/l (2N) RPE – Para analisis7664-93-9≥10-<15%
CE410571000Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1N) RPE – Para analisis7664-93-9≥10-<15%
CE410577000Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1N) RPE – Para analisis7664-93-9≥10-<15%
CE410717000Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1N) RPE – Para analisis7664-93-9<5%
CE524541Ácido sulfúrico 96% RPE – Para análisis – ISO7664-93-995-97%
CEE306702Ácido sulfúrico 50% RE – Puro7664-93-915-51%
CEP3240015Ácido Sulfúrico 5N RPE-PA – 1000 ml7664-93-9>= 25 % – < 50 %
CE408022Ácido nítrico 65% RPE – Para análisis – ISO7697-37-265-70%
CE506960Potasio, solución patrón RS – Patrón para AAS7697-37-2≥1-<2.5%

Nota: La següent taula s'anirà actualitzant periòdicament per a afegir més precursors

Quedem a la seva disposició per a qualsevol tipus de dubte o aclariment sobre aquest tema.

Arlab XXI.


Annex: Per a més informació sobre la normativa, adjuntem un extracte de la Llei 25/2022:

Artículo 9. Comprobación en el momento de la venta.

1. El operador económico que ponga un precursor de explosivos restringido a disposición de un particular, solicitará y comprobará en cada transacción, la prueba de identidad, mediante la presentación de cualquiera de los documentos oficiales de identidad válidos en España.

Antes de realizar la transacción, el operador económico verificará la vigencia de la licencia, así como los precursores de explosivos restringidos cuya adquisición esté expresamente autorizada en la misma, atendiendo especialmente a las cantidades y concentraciones, cumplimentando en la licencia correspondiente los siguientes datos relativos a la transacción realizada:

a) Fecha de la transacción.

b) Denominación del precursor de explosivos restringido suministrado.

c) Concentración y cantidad.

d) Razón social del operador económico.

e) NIF del operador económico.

f) Sello y firma.

2. A fin de comprobar que un cliente es un usuario profesional u otro operador económico, el operador económico que ponga un precursor de explosivos restringido a su disposición, verificará en cada transacción la prueba de identidad del comprador, exigiendo la entrega de la declaración del cliente, debidamente cumplimentada, conforme al modelo que se incluye en el anexo II, acreditando además su actividad comercial, empresarial o profesional, que debe tener una relación directa con el uso que se pretende dar al precursor de explosivos restringido solicitado, mediante la entrega de una certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Registro Mercantil, otro Registro oficial, o cualquier documento oficial análogo que acredite una actividad económica, debiendo figurar en cualquier caso su razón social, domicilio fiscal y número de identificación a efectos del Impuesto del Valor Añadido.

3. Todo mercado en línea tomará medidas para garantizar que las personas usuarias del mismo, en el momento de la puesta a disposición de precursores de explosivos restringidos a través de sus servicios, cumplan las obligaciones que les impone el Reglamento (UE) n.º 2019/1148, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, y la presente ley.

DEMO